ชนะเกมธุรกิจด้วยตู้เก็บเครื่องเครื่องมืออัจฉริยะ

PTSC : 28 LEVEL is suitable for almost any application and industry

28 ระดับ พร้อมระบบลิ้นชัก

 • ความหนาแน่นของบรรจุภัณฑ์
 • การควมคุมวัสดุตามตำแหน่งของช่อง
 • ไม่มีเซนต์เซอร์ สำหรับการตรวจสอบเครื่องมือ และจำนวนในแต่ละช่อง
 • รอยขนาดเล็ก
 • สามารถตั้งค่าใหม่ได้

Modulo Gen2 พร้อมลิ้นชัก ABS

 • วัสดุ Modulo
  • กรอบโลหะ
  • ลิ้นชักพลาสติก และกลไลการเลื่อนลิ้นชัก
 • พื้นที่บรรจุมากขึ้น
 • ลดต้นทุนลิ้นชัก (พื้นที่บรรจุมากขึ้น)

28 Level – with progress drawers

 • Dense product capacity
 • Material control based on position of compartments.
 • No sensors to monitor tool type and quantities in each compartment.
 • Small footprint.
 • Reconfigurable

Modulo Gen2 – with ABS progress drawers

 • Construction
  • Metal frame
  • Plastic drawers and slide mechanism
 • Increased Capacity (slightly larger footprint)
 • Lower Cost Per Drawer

28レベル–プログレスドロワー付き

 • 高密度の製品容量
 • コンパートメントの位置に基づく材料管理。
 • 各コンパートメントのツールの種類と数量を監視するセンサーはありません。
 • 小さな足跡。
 • 再構成可能

Modulo Gen2 –ABSプログレスドロワー付き

 • 工事
 • 金属フレーム
 • プラスチック製の引き出しとスライド機構
 • 容量の増加(わずかに大きいフットプリント)
 • 引き出しあたりのコストを下げる

 

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th
Line : @ptsc