52mm Top Tooling

DOVETAIL KITS

R52-DM12
DM12 Dovetail Top Tooling
75mm x 75mm x 51mm

R52-2DM12
2x DM12 Dovetail Top Tooling
75mm x 75mm x 51mm

R52-P12DM12
DM12 Pyramid Dovetail Top Tooling
125.73mm x 125.73mm x 133.5mm

R52-DM25
DM25 Dovetail Top Tooling
75mm x 75mm x 55mm

R52-P4DM25
DM25 4 Position Dovetail Top Tooling
Ø152.4mm x 64.9mm

R52-DM50
DM50 Dovetail Top Tooling
75mm x 75mm x 63mm

R52-D05125
D05125 Dovetail Top Tooling
2.95” x 2.95” x 2”

R52-2D05125
2x D05125 Dovetail Top Tooling
2.95” x 2.95” x 2”

R52-P12D05125
D05125 Pyramid Dovetail Top Tooling
4.95” x 4.95” x 5.26”

R52-D115
D115 Dovetail Top Tooling
2.95” x 2.95” x 2.175”

R52-P4D115
D115 4 Position Dovetail Top Tooling
Ø6” x 2.55”

R52-D22
D22 Dovetail Top Tooling
2.95” x 2.95” x 2”

SELF-CENTERING VISE KITS

R52-V75100X
Small Self-Centering Vise Top Tooling
75mm x 100mm x 56mm

R52-V75150X
Medium Self-Centering Vise Top Tooling
75mm x 150mm x 56mm

DOUBLE STATION VISE KITS

R52-DV75150X-J1
Double Station Vise Top Tooling
75mm x 150mm x 56mm

DOUBLE STATION VISE KITS

R52-BLANK
Blank 6061 Aluminum Block
2.95” x 2.95” x 2.95”

R52-CERX-32
CERX-32 Round Bar Fixture Top Tooling
2.95″ x 2.95″ x 3.12″

R52-CERX-40
CERX-40 Round Bar Fixture Top Tooling
2.95″ x 2.95″ x 3.20″

R52-HTS
Tool Setter Quick-Change Base

สอบถามเพิ่มเติมที่

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. 02-3704900 auto 10 lines
Email : info@ptsc.co.th