PTSC

Our critical part to success is to serve and educate customers about the product

ARKITE

ใส่รายละเอียดภาษาไทยก่อน
Arkite’s Human Interface Mate (HIM) เครื่องมื่อที่จะช่วยเปลี่ยนพื้นที่การทำงานให้เป็นระบบการทำงานแบบดิจิตอล และ สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานด้วยวิธีการดังนี้
• Guiding การชี้นำการทำงานของคุณด้วยคำแนะนำและเพิ่มความถูกต้อง
• Validating การตรวจสอบการทำงานด้วยสมาร์ทเซ็นเซอร์
• Integrating การรวมระบบต่างๆของคุณเพื่อสร้างเวิร์กสเตชันที่ชาญฉลาดขึ้น
• Converting การแปลงคู่มือการทำงานของคุณให้เป็นข้อมูลที่มีความรู้และใช้งานได้มากขึ้น

Precision Tooling Services Co., Ltd.

No. 88 Nimitikul Tower, 3rd Fl., Rama 9 Soi 57/1 (Wisetsook 2), Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250
TEL: +66 (0) 2370 4900
FAX: +66 (0) 2370 4920, 2370 4921 
E-MAIL: info@ptsc.co.th
Copyright © 2020 Metrology Precision | Powered by Precision Tooling Services Co.,Ltd. All Rights Reserved.